Geurenparadijs

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Geurenparadijs zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.Geurenparadijs.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door Geurenparadijs is aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Geurenparadijs is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor en ten behoeve van Geurenparadijs worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door Geurenparadijs in het kader van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede voor een ieder van wie Geurenparadijs producten, diensten en/of onderdelen betrekt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Geurenparadijs zijn vrijblijvend en Geurenparadijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.8.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Geurenparadijs. Geurenparadijs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Geurenparadijs dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de klant mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 21 dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Als factuur wordt beschouwd de e-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour krijgt.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Geurenparadijs.

3.4 De klant geeft Geurenparadijs toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betaalwijze.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Geurenparadijs gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.

3.6 Indien de klant ook na het versturen van een betalingsherinnering door Geurenparadijs, niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde termijn heeft betaald, is Geurenparadijs bevoegd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Geurenparadijs moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, aan de klant in rekening te brengen. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Geurenparadijs op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten indien die hoger zijn.

3.7 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Geurenparadijs gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.8 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Geurenparadijs.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Geurenparadijs opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet aan te merken als fatale termijn. Geurenparadijs is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

4.2 Geurenparadijs zal ernaar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 7 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

4.3 Geurenparadijs hanteert een maximale leveringstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant de bestelling bij Geurenparadijs heeft gedaan. Indien deze termijn om welke reden dan ook wordt overschreden, heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen aan de klant terugbetaald, echter zonder vergoeding van rente.

4.4 Geurenparadijs behoudt zich het recht voor deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De extra (verzend-)kosten van de nalevering worden door Geurenparadijs gedragen.

4.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Artikel 5. Risico- en eigendomsovergang
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Geurenparadijs verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

5.3 Geurenparadijs is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant Geurenparadijs onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

5.4 In geval en voor zover Geurenparadijs gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3 wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Geurenparadijs op vergoeding van schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Geurenparadijs geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan Geurenparadijs mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle door Geurenparadijs gebruikte product- en merknamen, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Geurenparadijs geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.3 Geurenparadijs is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

Artikel 7. Ontbinding
7.1 Gedurende 7 dagen na ontvangst van het bestelde product heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het product voor zijn rekening en risico aan Geurenparadijs te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is, de verpakking van het product onbeschadigd is en het (eventuele) cellofaan van de verpakking niet is verbroken.

7.2 In geval van ontbinding in overeenstemming met artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele) verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Geurenparadijs aan de klant worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8. Reclames en garantie
8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Geurenparadijs daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Geurenparadijs; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. Geurenparadijs niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Geurenparadijs de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Geurenparadijs, dan wel tussen Geurenparadijs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Geurenparadijs, is Geurenparadijs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Geurenparadijs.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Geurenparadijs in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Geurenparadijs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Geurenparadijs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Geurenparadijs. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming heeft verleend de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Geurenparadijs opgave doet van een adres, is Geurenparadijs gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Geurenparadijs opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Geurenparadijs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Geurenparadijs deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Geurenparadijs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Geurenparadijs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Winkelwagen:
Uw winkelwagen is leeg.

» Bekijk inhoud
Zoeken
Top 10
Geur niet gevonden
Kunt u een geur niet vinden? Vul dan vrijblijvend het contactformulier in. Wellicht kunnen wij de geur voor u bestellen!